Phòng Tài chính - Kế toán

 

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Điện thoại: 02963.852.506


Tập thể phòng Tài chính - Kế toán

I.CƠ CẤU TỔ CHỨC: 14 Nhân viên. Trong đó:

       - Thạc sĩ: 01

       - Cử nhân: 09

       - Trung cấp: 03

       - Thủ quỹ: 01

BAN LÃNH ĐẠO PHÒNG

 

TRƯỞNG PHÒNG - KẾ TOÁN TRƯỞNG

 

 

 

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

CN.Phạm Thị Ý Loan

SĐT: 0965 055 032; Email: phamyloan@gmail.com

 

II. CHỨC NĂNG-NHIỆM VỤ:

a/ Chức năng:

Tham mưu cho Ban Giám đốc các lĩnh vực sau:

       - Công tác tài chính;

       - Công tác kế toán tài vụ;

       - Công tác quản lý tài sản;

       - Công tác thanh quyết toán hợp đồng kinh tế;

       - Kiểm soát các chi phí hoạt động của Bệnh viện;

       - Quản lý vốn, tài sản của Bệnh viện;

       - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc giao.

b/ Nhiệm vụ:

 Lập kế hoạch thu, chi tài chính hàng năm của Bệnh viện.

        - Chủ trì thực hiện nhiệm vụ thu và chi, kiểm tra việc chi tiêu các khoản tiền mặt, sử dụng vật tư, theo dõi đối chiếu công nợ.

        - Triển khai công tác nghiệp vụ kế toán trong toàn Bệnh viện; Thực hiện quyết toán quý, năm đúng tiến độ và xác định cân đối thu chi hàng tháng giúp Ban Giám đốc nắm rõ tình hình hoạt động tài chính của Bệnh viện.

        - Trực tiếp thực hiện các chế độ, chính sách tài chính, kế toán, thống kê, công tác quản lý thu chi tài chính của cơ quan, thực hiện thanh toán tiền lương và các chế độ khác cho Cán bộ công nhân viên (CBCNV) theo phê duyệt của Giám đốc;

        - Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế theo quy định chế độ tài chính hiện hành của Nhà nước phản ánh trung thực kết quả hoạt động của Bệnh viện;

        - Phân tích tình hình tài chính, cân đối nguồn vốn, công nợ.. trong Bệnh viện và báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Giám đốc;

        - Chủ trì xây dựng, soạn thảo các văn bản có liên quan đến công tác tài chính, kế toán, các quy định về quản lý chi tiêu tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ trình Giám đốc ban hành hoặc đề xuất với Lãnh đạo Bệnh viện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

       - Làm việc với các cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra tài chính, Bảo hiểm xã hội; Chủ trì trong công tác giao dịch với các tổ chức tài chính có liên quan.

       - Tham gia tổ chuyên gia đấu thầu.

III. CÁC THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC: Tập thể, cá nhân lao động tiên tiến trong nhiều năm liền.

IV. ẢNH HOẠT ĐỘNG PHÒNG:

 

Tìm kiếm

TIN TỨC & SỰ KIỆN


Đơn vị trực thuộc

Text/HTML

SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO

tiện ích